Hakkımızda

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), özel hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Kuruluşundan bu yana Türkiye’ de işgücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını dikkate alan, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcamaktadır. Ulaşmak istediği hedef, mesleki eğitim ile istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır.

Bu amaçla ” işletmelerüstü eğitim merkezleri” kurulmakta, donatılmakta ve işletilmektedir. Bu tür çalışma, mesleki eğitim ve istihdamla ilgilenen bütün kuruluşların katılımını ve katkısını gerektirdiği için, bu nitelikteki kuruluşlar MEKSA Vakfı ile işbirliği yapmakta ve Yönetim Kurulu’ nda temsil edilmektedirler. Bunlar aşağıdaki kurum ve kuruluşlardır :

1. TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

2. TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3. TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

4. TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

5. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

6. İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

7. KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

8. HALKBANK, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü

9. TESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Birlikleri Merkez Birliği

10. BGZ, Berlin Uluslar arası İşbirliği Kurumu

MEKSA bugün Türkiye’ nin 13 ilinde 22 mesleki eğitim merkezi işletmektedir. 20’ nin üzerinde meslek dalında eğitim verilmektedir. Başlangıçta bu merkezler, kısmen Almanya kaynaklı (BMZ, GTZ, BGZ, BMA, DSE, Mannesmann,Ruhrkohle, Bayer, Thyssen), kısmen İsviçre kaynaklı (DEZA, SRK) ve kısmen AB, ILO, UNDP, DB v.b. gibi uluslar arası fonlardan sağlanan kalkınma yardımı ile birer proje olarak çalışmaya başladılar. Zamanla yerel işbirliği desteği ile, sürekli ve kalıcı birer kuruma dönüştüler.

Küçük sanayi ve tüm KOBİ’ leri desteklemek için 1991 yılında MEKSA, GTZ’ den sağladığı bir başlangıç sermayesi ile Türkiye’ nin ilk ve tek Kredi Garanti Fonu’ nu kurdu. KGF İşletme ve Araştırma A.Ş.’ nin ortakları TOBB, TESK, KOSGEB, HALKBANK, TOSYÖV, ve MEKSA’ dan oluşmaktadır. KGF, KOBİ’ lerin bankalardan aldıkları kredilere 400.000 Euro’ ya kadar kefalet desteği vermektedir.

Gene KOBİ’ lerin ihracatta bulunmalarını ve özellikle de fuarlara katılmalarını kolaylaştırmak ve teşvik amacıyla MEKSA, 1993 yılında FORUM Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.’ ni kurdu.

20 yılı aşkın bir sürede MEKSA 50.000’ in üzerinde çocuk, genç ve yetişkine, özel ilgi gruplar (kadınlar, sokak çocukları, engelliler, eski hükümlüler) dahil, mesleki eğitim hizmeti sundu. Sağladığı ve yönettiği toplam proje kaynakları 50 milyon Euro’ ya yaklaşmaktadır. Eğitim alan insanların istihdam edilme oranları % 80 - 90’ ları bulmaktadır

PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Projenin Adı :

Motorlu Kara Taşıtları Alt Sektöründe Voc-Test Merkezleri Uluslar Arası Standartlara Kavuşuyor

Projenin Kapsamı :

Bu proje ile motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı alt sektöründe mesleki yeterlilik sistemi kurularak, yüksek standartlara sahip bir test ve belgelendirme sisteminin ulusal yeterlilikler sistemine adapte edilmesini sağlanacaktır

Meksa Vakfının öncelikle Adana ve Ankara ve sonrasında tüm Türkiye deki eğitim merkezlerinde VOC- TEST merkezleri kurması için, teknik bilgi, iletişim ağı kurma, organizasyonel kapasite ve bilgi yönetimi konularında uluslararası ölçekte destek alacak ve kurumsal kapasitesi arttırılacaktır.

Mesleki standartların, test ve belgelendirme materyallerinin ve kalite güvence sisteminin kurulması konularında Meksa Vakfının kurumsal kapasitesi arttırılacaktır.

Proje süresi 24 aydır.

Proje Türkiyede Ankara ve Adanada uygulanacaktır.

 

Projenin Genel Amacı

Test ve belgelendirmede yüksek standartlarda kalite güvence sistemi sağlanmış etkin ve sürdürülebilir bir ulusal yeterlilik sisteminin sağlanmasına katkıda bulunmak.

 

Projenin Özel Amacı

Motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı alt sektöründe yüksek standartlarda kalite güvence sistemi sağlanmış etkin ve sürdürülebilir bir Test ve Belgelendirme ( voc- test) sistemi kurmak.

 

PROJE ORTAKLARI

Proje Sahibi : SEQUA gGmbH

Misyonunda Ortak ülkelerle daha başarılı ve iyiye yönelik bir iş ortamı.Sürdürülebilir sosyal standartlar ve mesleki eğitim ve öğrenimin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını içermektedir.

Sequa; kamu ve özel müşteriler tarafından finanse edilen programlar ve projeler çerçevesinde tüm bu faaliyetleri yürütmektedir.

Amacımız, Sosyal piyasa ekonomisi ve gelişmekte olan ülkelerde kaliteli mesleki eğitimin geliştirilmesini sağlamaktır.Sequa kar amacı gütmeyen bir şirkettir ve pay sahipleriyle yakından bir ilişki içindedir. Yaklaşık 2 yıldır ortaklarımıza proje geliştirme ve yönetme alanında geniş bir yelpaze sunmaktayız. Şimdiye kadar, 100 den fazla ülkede sequa 600 başarılı projeyi hayata geçirmiştir. Müşterilerimiz arasında: Almanya Federal Bakanlığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Avrupa Komisyonu, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNIDO), Alman Teknik İşbirliği (GTZ) yanı sıra, özel şirketler ve çeşitli sektörler ve ülkelerin kuruluş ajansları bulunmaktadır.

 

Proje Ortağı: MEKSA VAKFI

Türkiye’ de meslek eğitimi ve istihdamın yolu, yanlış ama yaygın bir algılama ve uygulama ile üniversitelerden geçmektedir. Oysa üniversitelerin asıl işlevi bu olmamalıdır. Bilimsel araştırma ve bilgi üretimi ihmal edilmekte, üniversite okul düzeyine düşmüş olmaktadır.

Buna karşılık orta öğretim düzeyinde gerçekleşmesi gereken nitelikli insangücü eğitimi, eskimişve istihdam gereklerini karşılamayan, çok parçalı ve çok pahalıya malolan bir örgün eğitim modeliyle karşılanmaya çalışılmaktadır.1977 ve 1986 yıllarında çıkarılan 2089 ve 3308 sayılı yasalar okul ve işyeri bütünlüğünden oluşan ikili meslek eğitimi modelini uygulamaya sunmuş olsalar da, model henüz başarıya ulaşmamıştır. Nedeni, pratik eğitimin cereyan etmesinin öngörüldüğü işletme kanadının yeterince düzenlenmemiş ve işveren kesiminin ve meslek kuruluşlarının yeterli ilgi ve katılımının sağlanmamış olmasındandır. Bunun tek istisnası 1991 yılında 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’ nda bu yönde yapılan olumlu değişikliktir.

İşte MEKSA, bu boşluğun nasıl doldurulması gerektiğini yaklaşık 22 yıldır model projelerle, eğitim merkezleri ile ve katılımcı bir anlayışla göstermeye çalışmaktadır. Bu yolda bir hayli mesafe alınmış olsa da, alınacak olan mesafe daha uzundur. MEKSA’ nın eğitim ve istihdam konusunda kamu kesiminin ve özel kesimin önde gelen uzmanlık kuruluşlarını içeren geniş katılımlı yapısı, başarı vaadeden çalışmalar için uygun bir platform oluşturmaktadır.

 

Proje Ortağı: CHAMBER OF CRAFTS RHEIN-MAN

Almanya zanaatkarlar odası güçlü bir temsil üyelerinden oluşan ve ekonomik açıdan güçlü bir ortaktır.

Çeşitlilik, iyi performans ve modern gelişmelere ayak uydurmak istiyorsanız, zanaat ve esnaf Odası, her iki farklı alanda başarıya ulaşmayı taahhüt eder. Rhein-Main Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Alman ekonomisi, el sanatları ve zanaat sektörünün en büyük özyönetimler biridir. Bir kamu hukuku odası olan modern bir kurumsal mükemmeliyet merkezidir.

Esnaf ve Zanaatkarlar odası, üye işletmelerin çıkarlarını temsil eden kendi işini kurma sırasında zanaatkarlara yol göstermek ve yardımcı olmak için kurulmuştur. Amacımız ihtiyaç duydukları alanlarda onlara yardımcı olmaktır.

Sekiz bölgesel el sanatları ve zanaat halkların dernekleri, 140 dan fazla loncalar ve Odamızın ilçe ile birlikte, el sanatları ve zanaat kamusal alanda söz sahibi olmasını sağlamak. zanaat Ren-Main Odası üyeleri, 145.000 çalışanı ve 11.000 çırak yıllık yaklaşık 12 Milyar € luk bir ciro üreten 28.000 işletmeleri içinde barındırmaktadır.